Behandling av personuppgifter i Valfrihetswebben

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för Valfrihetswebben, som är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

För alla regioner och kommuner som infört valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är det obligatoriskt att annonsera på Valfrihetswebben. På Valfrihetswebben annonserar också Arbetsförmedlingen sina valfrihetssystem. Valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare är obligatoriskt, medan valfrihetssystem inom exempelvis sysselsättningsplatser, är frivilligt.

Den rättsliga grunden för Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter i Valfrihetswebben är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Upphandlingsmyndigheten, dvs. i aktuellt fall skyldigheten för Upphandlingsmyndigheten att tillhandahålla Valfrihetswebben.

Varför? 

Varför behandlar Upphandlingsmyndigheten personuppgifter i Valfrihetswebben och hur används dessa?

De personuppgifter som behandlas i Valfrihetswebben är de kontaktuppgifter som du anger när du startar ett konto eller uppdaterar din kontaktinformation, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress samt organisationstillhörighet. Dessa behandlas för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna administrera annonsering i Valfrihetswebben. Därtill lagras de kontaktuppgifter som du anger i annonsen, det vill säga. namn, telefonnummer och e-postadress.

Uppgiftsutlämning

Till vilka företag eller andra organisationer kan uppgifterna komma att lämnas ut?

Uppgifterna i annonserna i Valfrihetswebben är helt öppna, för alla att ta del av, så länge annonsen är aktuell i Valfrihetswebben. Övriga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se nedan.

Offentlighetsprincipen

Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen, och dina personuppgifter kan komma att utgöra eller ingå i en allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Allmänna offentliga handlingar måste på begäran lämnas ut till en tredje part.

Lagringstid

Uppgifter som du lämnar i Valfrihetswebben behandlas i enlighet med vad som angivits ovan och lagras i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig i Valfrihetswebben.

Korrekta och uppdaterade uppgifter

Upphandlingsmyndighetens målsättning är att uppgifterna i Valfrihetswebben ska vara korrekta.

Vi ber dig att noga kontrollera att de uppgifter som du lämnar i Valfrihetswebben är korrekta och uppdaterade.

Kontakta antingen oss eller annonsören om uppgifter i Valfrihetswebben skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Upphandlingsmyndigheten kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Dataskyddsombud

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett dataskyddsombud med uppgift att bland annat vara kontaktperson för de som är registrerade i Upphandlingsmyndighetens register.

Du når dataskyddsombudet via e-postadressen GDPR@uhmynd.se eller genom Upphandlingsmyndighetens växel 08-586 21 700.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen

Du kan vända dig till Datainspektionen om du anser att Upphandlingsmyndigheten eller någon annan bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.