Region Östergötland

Vårdval - Allmäntandvård för barn och unga

Publicerad: 2013-10-03
Ändrad: 2022-07-01
Diarienummer: LiÖ 2013-504
Tjänstekategorier
  • Tandläkartjänster - Tandläkarvård

Region Östergötland ansvarar för att alla barn och unga som är folkbokförda i länet regelbundet erbjuds avgiftsfri fullständig allmäntandvård och erforderlig specialisttandvård till och med det år de fyller 23 år. Med fullständig tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan, som ur odontologisk synvinkel ger ett väl fungerande och estetiskt godtagbart resultat. Tandvården skall bedrivas i enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter. Tandvården ska finnas tillgänglig när den behövs. Inom tandvården innebär det bl.a. en geografisk tillgänglighet med tandvårdsverksamhet i alla länets kommuner samt större tätorter. Region Östergötland är såväl utförare som beställare av hälso-, sjuk- och tandvård. Regionstyrelsen ansvarar för utförarperspektivet och hälso- och sjukvårdsnämnden för beställarperspektivet. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer vård utifrån befolkningens behov. Det övergripande målet för tandvården i länet är att förbättra munhälsan samt identifiera och utjämna olikheter i befolkningens munhälsa genom effektiva hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser av god kvalitet.

Kontaktuppgifter

Region Östergötland Regionledningskontoret, Tandvårdsenheten S:t Larsgatan 49 B 581 91 Linköping https://www.regionostergotland.se/

Kontaktperson