Värnamo kommun

Valfrihete dagligverksamhet inom LSS Värnamo kommun

Publicerad: 2014-06-25
Ändrad: 2021-09-13
Diarienummer: 2013.072
Tjänstekategorier
  • Dagverksamhet eller daglig verksamhet - LSS

Värnamo kommun inbjuder Er härmed att ansöka om godkännande för att bli utförare av insatser i form av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) i Värnamo kommun enligt detta förfrågningsunderlag med bilagor 1-9. Utföraren ska åta sig att för Värnamo kommuns räkning utföra daglig verksamhet. Värnamo kommun är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Daglig verksamhet erbjuds personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS och som inte förvärvsarbetar eller studerar. Den dagliga verksamheten ska ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt. Verksamheten ska vara individuellt utformad till såväl innehåll som stöd, utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar, vilja och behov. Det kan innebära verksamhet som i huvudsak är inriktad på att behålla och utveckla olika förmågor men också verksamhet som riktar sig mot ett framtida deltagande i ordinarie arbetsmarknad. Daglig verksamhet ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och den enskilde ska ha inflytande och kunna påverka verksamhetens insatser.

Kontaktuppgifter

Värnamo kommun Upphandlingsavdelningen 331 83 Värnamo http://www.varnamo.se/

Kontaktperson

Namn: Malin Kulaweera

Kontaktperson

Namn:Marie Nilson