Sollentuna kommun

Ledsagarservice och avlösarservice

Publicerad: 2017-11-28
Ändrad: 2018-10-02
Diarienummer: 2012/22 VON 711
Tjänstekategorier
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL
  • Ledsagning/ledsagarservice - LSS
  • Avlösning/avlösarservice - SoL
  • Avlösning/avlösarservice - LSS

Valfrihetssystem enligt LOV för insatserna ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Utföraren skall åta sig att för kommunens räkning utföra insatserna ledsagarservice, avlösarservice i hemmet samt boendestöd i enlighet med uppdraget i respektive ärende, där antalet beviljade timmar i beslutet framgår. Insatserna ledsagarservice och avlösarservice i hemmet beviljas främst enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) men kan även beviljas enligt SoL (Socialtjänstlagen). Utförare som ansöker om godkännande i Sollentuna kommun kan välja att utföra en eller flera av ovanstående insatser.

Kontaktuppgifter

Sollentuna kommun Turebergshuset, Turebergs torg 191 86 Sollentuna http://www.sollentuna.se/

Kontaktperson

Namn: Vård- och omsorgskontoret