Om LOV

Om valfrihetssystem enligt LOV

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem. Regeringen och en rad myndigheter arbetar med LOV utifrån olika perspektiv.

LOV gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Det kan exempelvis vara primärvård eller hemtjänst. Landstingen måste ha valfrihetssystem i primärvården, det som också kallas vårdval. För kommunernas och landstingens övriga verksamheter är det frivilligt att införa valfrihetssystem.

Sedan den 1 december 2010 gäller LOV för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel etableringslots och sysselsättningsplatser. På Valfrihetswebben annonserar också Arbetsförmedlingen sina valfrihetssystem. Valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare är obligatoriskt, medan det är frivilligt för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, exempelvis sysselsättningsplatser.

Vad innebär ett valfrihetssystem?

I valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och leverantörer konkurrerar med kvalitet. För myndigheter som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera tjänsterna på Valfrihetswebben. Nedan kan du läsa mer om olika myndigheter i förhållande till LOV.

Regeringens och myndigheters arbete med LOV

Regeringen

Regeringen ger årligen uppdrag till olika statliga myndigheter för att stimulera och underlätta för kommuner, landsting och Arbetsförmedlingen att införa LOV. Ta del av lagtexter och utredningar som ligger till grund för införande av LOV nedan.

Läs mer

E-legitimationsnämnden

Lagen (2013:311) om valfrihetssystem gäller från den 1 juli 2013 i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. E-legitimationsnämnden ansvarar för annonsering av detta valfrihetssystem, vilket innebär att annonser om tjänster för elektronisk identifiering inte finns på Valfrihetswebben.

E-legitimationsnämndens webbplats

Konkurrensverket

Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för LOV och ska verka för en enhetlig tillämpning av lagen. Upphandlingsmyndigheten har även uppdraget att sprida information om LOV till upphandlande myndigheter och ge generell vägledning om tillämpningen av LOV.

Läs mer

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för driften av Valfrihetswebben. Bland tjänsterna som annonseras finns hälso- och sjukvård, socialtjänst, samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, exempelvis etableringslots. Upphandlingsmyndigheten upphandlingsstöd publicerar även vägledningar och ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer i upphandlingsfrågor och om valfrihetssystem enligt LOV, samt informerar och föreläser vid konferenser etc.

Upphandlingsmydnigheten har tagit fram hållbarighetskrav som kan tillämpas inom LOV. Verktyget WSR-wizard guidar dig till krav på olika nivåer.

Läs mer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för samtliga vårdgivare och utförare av socialtjänst – både enskilda som är upphandlade och de som drivs i egen regi av landsting eller kommuner. Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp användningen av stimulansmedel som regeringen avsatt till kommuner som utreder möjligheten att införa LOV inom ett eller flera vård- och omsorgsområden eller som vill utveckla ett system de redan har.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting ger råd och stöd till de kommuner som överväger eller som har beslutat att införa valfrihetssystem inom äldre- eller handikappomsorgen.

Läs mer

Tillväxtverket

Tillväxtverket har tagit fram flera rapporter om offentliga upphandlingar. En del av dessa rapporter har tagits fram i samverkan med Almega.

Läs mer